SG Marketing Kreujemy Twój Rozwój

Regulaminy

Regulamin konkursu: "UBER EATS na Sound of Gravity”

 § 1. Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:

1.      "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem pod nazwą: "UBER EATS na Sound of Gravity ”

2.      „Organizator” – SG Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod: 01-100, przy ulicy Stroma 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093497. Organizator odpowiada w pełnym zakresie za przebieg i prawidłową organizację Konkursu.

3.      "Uczestnik" – osoba fizyczna, mająca w dniu przystąpienia do Konkursu ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w aplikacji Uber Eats, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.

 

§ 2 Postanowienia Ogólne

 

1.      Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski.

2.      Konkurs prowadzony jest w dniach 20.06.2019 – 03.07.2019, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.08.2018 r.

3.      Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000.).

4.      Konkurs jest organizowany na zlecenie Uber Eats z siedzibą w Warszawie

5.      Nagrodami w konkursie są:

a.      5 x Voucher do wykorzystania w Devil-Cars (https://devil-cars.pl/) o wartości 500 zł brutto każda, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 55,55 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

b.      20 x Voucher do Energylandii o wartości 120 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 14 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

c.      10 x voucher do wykorzystania w aplikacji Uber Eats o wartości 100zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 11 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

6.      Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 6 567,75 złotych brutto.

 


§ 3 Uczestnicy konkursu

 

1.      Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem Konkursu oraz ich rodziny. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca w dniu przystąpienia do Konkursu ukończone 18 lat/, która zgłosi się do Konkursu i wykona zadanie konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.      Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszane hasła oraz konsekwencje w przypadku naruszenia praw osób trzecich.

5.      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnej i prawidłowej realizacji Konkursu.

6.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu wyrażona zostanie w trakcie zgłoszenia do udziału w konkursie. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędną do udziału w konkursie.


§ 4 Zasady i przebieg konkursu

 

1.      Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2.      Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

3.      W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik w czasie trwanie konkursu tj. w dniach 20.06.2019 – 03.07.2019 powinien zastosować się do następującej procedury:

a)      Począwszy od dnia 18.06.2019 r pobrać i zainstalować na telefonie aplikację Uber Eats, zamówić, opłacić i zrealizować zamówienie w obszarze dostawy LUBLIN.

b)     Przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie w drodze SMS pod nr 71480 wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Zadanie polega na napisaniu w treści smsa „NAJLEPSZA OKAZJA NA UBER EATS TO” oraz wymyślonego najciekawszego zakończenie hasła i wysłanie na numer 71480

4.      Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi każdorazowo 1 zł netto (1,23 zł z VAT).  Zgłoszenie do Konkursu nie może być wcześniejsze niż data dokonania zamówienia objętego Konkursem.

5.      Zgłoszenie konkursowe powinno zostać wysłane z numeru telefonu komórkowego, który został podany w przy rejestracji w aplikacji.

6.      W ramach udziału w Konkursie uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym nagroda może zostać przyznana jednemu Uczestnikowi tylko jeden raz.

7.      Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie: od godziny 11:00:00 dnia 20.06.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 03.07.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu w aplikacji.

8.      Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie uczestnik przenosi na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych

 


§ 5 Zasady nagradzania Zwycięzców:

 

1       Konkurs rozpocznie się w dniu 20.06.2019 roku i będzie trwał do dnia 03.07.2019 roku włącznie, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.08.2018 r.

2       Wybór zwycięzców odbędzie się na posiedzeniu Komisji Konkursowej w terminie 8-12.07.2019.

3       Za ocenę nadesłanych zgłoszeń i wybór zwycięzców odpowiada 3-osobowa Komisja, składająca się z przedstawicieli powołanych przez Organizatora. Wszystkie osoby zasiadające w Komisji będą posiadały niezbędną wiedzę i kompetencje do obiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

4       Komisja, o której mowa w pkt. 3 będzie pracować przy poniższych założeniach:

 

a.      Podczas posiedzenia Komisji konkursowej, wybierani będą zwycięzcy. Komisja będzie dokonywać merytorycznej oceny nadesłanych zgłoszeń, wybierając 35 zgłoszeń zwycięskich, 20 zgłoszeń rezerwowych.

b.      Informacje o wygranej będą przekazywane zwycięzcom do 3 dni po dokonaniu wyboru przez Komisję. Komisja będzie informować zwycięzców o wygranej drogą telefoniczną. Organizator podejmie 4 próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez nieudaną próbę rozumie się: włączenie poczty głosowej, nieodebrane połączenie przez 5 sygnałów, przebywanie telefonu poza zasięgiem, wyłączony telefon. Uczestnik, z którym nie udało się skontaktować, traci prawo do nagrody. Informacje o nieudanych połączeniach zostaną zaprotokołowane przez Komisje z podaniem daty, dokładnej godziny, numeru z którego wykonano połączeniu i numeru, na który podjęto próbę kontaktu ze zwycięzcą oraz informacji o rodzaju nieudanego połączenia.

5       Komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria oceny i wyboru zwycięskich haseł konkursowych:

a)      Pomysłowość – w skali od 1 – 10 pkt

b)     Oryginalność – w skali od 1 do 10 pkt

c)      Merytoryczność – w skali od 1 do 10 pkt.

Gdzie 1 punkt oznacza, że hasło jest niepomysłowe, nieoryginalne lub niemerytoryczne, a 10 punktów oznacza, że hasło jest bardzo pomysłowe, bardzo oryginalne lub bardzo merytoryczne.

6       Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.. 

7       Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników punktowych Konkursu, oraz z  podaniem listy nieudanych połączeń, zgodnie z §5, pkt. 4.b. Uczestnik Konkursu może na swój pisemny wniosek, zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.

8       Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń z hasłami, które:

a)      nie spełniają warunków wymienionych w §4, pkt 3;

b)     zawierają w swojej treści słowa niecenzuralne;

c)      już istnieją na rynku polskim;

d)     zawierają nazwę lub hasło już zastrzeżone prawami autorskimi;

e)      nie zawierają numeru telefonu, lub wykonanego zadania konkursowego;

f)      zostały wysłane przez Uczestnika, który nie dokonał zgłoszenia zgodnie z §4 pkt. 3.c.

9       Wyniki konkursu oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.sgmarketing.com.pl po 17.07.2018 do zakończenia trwania procedury reklamacyjnej. 

10    Z chwilą przekazania nagrody, Uczestnik udzieli Organizatorowi Konkursu wyłącznego, nieograniczonego czasowo, ani terytorialnie prawa na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Uczestnik przeniesie na Organizatora Konkursu wszelkie niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego hasła, wraz z prawem do wyłącznego korzystania, przetwarzania i rozporządzania hasłami na wszystkich polach eksploatacji w zakresie, w którym Organizator Konkursu uzna za niezbędny do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z oświadczeniem o przeniesieniu tychże praw, które Zwycięzca zobowiązuje się podpisać przed odebraniem nagrody. Brak zgody Zwycięzcy na przeniesienie praw uniemożliwi wydanie mu nagrody.

11    Przeniesienie powyższych praw nastąpi bez żadnego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu (w ramach otrzymania Nagrody). Organizator nie jest jednak zobowiązany do stosowania hasła w działalności gospodarczej, a Zwycięzcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania hasła przez Organizatora.

 

§6 Weryfikacja prawa do nagrody, przekazanie nagród

 

1.      Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 3 dni od posiedzenia komisji konkursowej na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. Organizator poprosi o przesłanie: a) imię i nazwisko, b) dokładny adres zameldowania (jeżeli uczestnik posiada), c) dokładny adres zamieszkania (do wysyłki nagrody), d) wiek, e) własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych f) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu zasad w nim zawartych. Laureat powinien przesłać wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni od powiadomienia o wygranej w formie skanu dokumentów lub ich czytelnego i wyraźnego zdjęcia na adres mail konkurs@sgmarketing.com.pl

2.      W przypadku niedoręczenia przez laureata organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 regulaminu nagrody w terminie wskazanym niewydana nagroda przechodzi na kolejna osobę z listy rezerwowej. Nagrody w postaci voucherów do Devil-cars oraz Energylandii zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 7 dni od daty otrzymania od laureata  wymaganych danych osobowych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2019 r. Natomiast vouchery do wykorzystania w aplikacji Uber Eats zostaną ustawione w aplikacji w terminie 7 dni od daty otrzymania od laureata  wymaganych danych osobowych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2019 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej.

3.      Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie potwierdzenia odbioru. Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

4.      W przypadku utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę, nagroda przechodzi na kolejną osobę na liście rezerwowej. Kolejność zgłoszeń na liście rezerwowej jest uzależniona od ilości zdobytych punktów.

5.      Procedura nabycia prawa do nagrody i odbioru nagrody przez osoby z list rezerwowych, które nabyły prawo do nagrody w wyniku jego utraty przez wybranych wcześniej zwycięzców, przebiega zgodnie z procedurą dla zwycięzców od momentu nabycia praw do nagrody przez osobę z listy rezerwowej.


§ 7. Prawa i obowiązki Uczestników

 

1.      Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2.      Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3.      Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

4.      Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8. Postanowienia Końcowe

 

1.      Uczestnik Konkursu, z chwilą wysłania smsa o treści „NAJLEPSZA OKAZJA NA UBER EATS TO ” na numer 71480, wyraża wolę przystąpienia do konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, co będzie stanowić postawę do przetwarzania jego  danych osobowych: numeru telefonu, (w celu poinformowania o ewentualnej wygranej) oraz adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem (w celu dostarczenia nagród i rozliczenia księgowo – podatkowego) zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

2.      Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu organizacji niniejszego konkursu i jego rozliczenia, w tym rozliczenia księgowo – podatkowego.

3.      Numery telefonów i hasła uczestników, którzy nie wygrają nagród w niniejszym konkursie, ulegną zniszczeniu do dnia 31.08.2019

4.      Dane uczestników, którzy zdobędą nagrody w niniejszym konkursie będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia konkursu.

5.      Uczestnik, którego dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu może żądać zaprzestania przetwarzanie danych poprzez wysłanie maila na adres e-mail: konkurs@sgmarketing.com.pl, przy czym takie żądanie skutkować będzie brakiem możliwości do dalszego udziału w konkursie Uczestnika.

6.      Uczestnik, którego dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu może zmodyfikować dane poprzez wysłanie maila na adres e-mail: konkurs@sgmarketing.com.pl.

7.       Nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody.

8.      Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora Konkursu w terminie do dnia 30.09.2019

a)      reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres wraz z numerem telefon Uczestnika Konkursu oraz opisaną przyczynę reklamacji z uzasadnieniem;

b)     reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji;

c)      Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 2 dni od daty jej rozpatrzenia,

9.      Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich uczestników konkursu. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

10.   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

11.   Regulamin Konkursu dostępny będzie na głównej stronie www.sgmarketing.com.pl

12.   Zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane, w przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz braku jego akceptacji.

13.   Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu: "UBER EATS W Lublinie”

 § 1. Definicje


Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:

1.      "Konkurs" – Konkurs prowadzony na zasadach określonych Regulaminem pod nazwą: "UBER EATS W Lublinie”

2.      „Organizator” – SG Marketing Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod: 01-100, przy ulicy Stroma 16A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000093497. Organizator odpowiada w pełnym zakresie za przebieg i prawidłową organizację Konkursu.

3.      "Uczestnik" – osoba fizyczna, mająca w dniu przystąpienia do Konkursu ukończone 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w aplikacji Uber Eats, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, biorąca udział w Konkursie.

§ 2 Postanowienia Ogólne

1.      Konkurs prowadzony będzie na terenie całej Polski.

2.      Konkurs prowadzony jest w dniach 18.06.2019 – 01.07.2019, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.08.2018 r.

3.      Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000.).

4.      Konkurs jest organizowany na zlecenie Uber Eats z siedzibą w Warszawie

5.      Nagrodami w konkursie są:

a.      2 x Hulajnoga elektryczna o wartości 1 800 zł brutto każda, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 200 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

b.      3 x jeździki elektryczne o wartości 1000 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 111 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

c.      10 x głośnik bluetooth o wartości 336 zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 38 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

d.      10 x voucher do wykorzystania w aplikacji Uber Eats o wartości 100zł brutto każdy, wraz z nagrodą dodatkową o wartości 11 zł przeznaczoną na zapłacenie podatku

6.      Łączna wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi 12 183 złotych brutto.


§ 3 Uczestnicy konkursu

1.      Uczestnikami Konkursu nie mogą zostać osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem Konkursu oraz ich rodziny. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.      Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

3.      Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca w dniu przystąpienia do Konkursu ukończone 18 lat/, która zgłosi się do Konkursu i wykona zadanie konkursowe zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4.      Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszane hasła oraz konsekwencje w przypadku naruszenia praw osób trzecich.

5.      Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu poprawnej i prawidłowej realizacji Konkursu.

6.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu wyrażona zostanie w trakcie zgłoszenia do udziału w konkursie. Zgoda jest dobrowolna, ale niezbędną do udziału w konkursie.


§ 4 Zasady i przebieg konkursu

1.      Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

2.      Przed przystąpieniem do Konkursu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu.

3.      W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik w czasie trwanie konkursu tj. w dniach 18.06.2019 – 01.07.2019 powinien zastosować się do następującej procedury:

a)      Począwszy od dnia 18.06.2019 r pobrać i zainstalować na telefonie aplikację Uber Eats, zamówić, opłacić i zrealizować zamówienie w obszarze dostawy LUBLIN.

b)     Przesłać prawidłowe zgłoszenie udziału w Konkursie w drodze SMS pod nr 71480 wraz z wykonanym zadaniem konkursowym. Zadanie polega na napisaniu w treści smsa „ULUBIONE DANIE W UBER EATS TO” oraz wymyślonego najciekawszego zakończenie hasła i wysłanie na numer 71480

4.      Koszt przesłania wiadomości SMS wynosi każdorazowo 1 zł netto (1,23 zł z VAT).  Zgłoszenie do Konkursu nie może być wcześniejsze niż data dokonania zamówienia objętego Konkursem.

5.      Zgłoszenie konkursowe powinno zostać wysłane z numeru telefonu komórkowego, który został podany w przy rejestracji w aplikacji.

6.      W ramach udziału w Konkursie uczestnik może wysłać dowolną ilość zgłoszeń, przy czym nagroda może zostać przyznana jednemu Uczestnikowi tylko jeden raz.

7.      Zgłoszenia do konkursu mogą być wysyłane codziennie w okresie: od godziny 11:00:00 dnia 18.06.2019 r. do godziny 23:59:59 dnia 01.07.2019 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu w aplikacji.

8.      Dokonując zgłoszenia uczestnictwa w konkursie, każdy uczestnik deklaruje przeniesienie autorskich praw majątkowych do rozwiązania konkursowego, jeżeli rozwiązanie to zostanie nagrodzone nagrodą. Z chwilą wydania nagrody w konkursie uczestnik przenosi na organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do tego rozwiązania zadania konkursowego, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych


§ 5 Zasady nagradzania Zwycięzców:

1       Konkurs rozpocznie się w dniu 18.06.2019 roku i będzie trwał do dnia 01.07.2019 roku włącznie, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 31.08.2018 r.

2       Wybór zwycięzców odbędzie się na posiedzeniu Komisji Konkursowej w terminie 8-12.07.2019.

3       Za ocenę nadesłanych zgłoszeń i wybór zwycięzców odpowiada 3-osobowa Komisja, składająca się z przedstawicieli powołanych przez Organizatora. Wszystkie osoby zasiadające w Komisji będą posiadały niezbędną wiedzę i kompetencje do obiektywnej oceny nadesłanych zgłoszeń.

4       Komisja, o której mowa w pkt. 3 będzie pracować przy poniższych założeniach:

a.      Podczas posiedzenia Komisji konkursowej, wybierani będą zwycięzcy. Komisja będzie dokonywać merytorycznej oceny nadesłanych zgłoszeń, wybierając 25 zgłoszeń zwycięskich, 20 zgłoszeń rezerwowych.

b.      Informacje o wygranej będą przekazywane zwycięzcom do 3 dni po dokonaniu wyboru przez Komisję. Komisja będzie informować zwycięzców o wygranej drogą telefoniczną. Organizator podejmie 4 próby połączenia telefonicznego ze Zwycięzcą. Przez nieudaną próbę rozumie się: włączenie poczty głosowej, nieodebrane połączenie przez 5 sygnałów, przebywanie telefonu poza zasięgiem, wyłączony telefon. Uczestnik, z którym nie udało się skontaktować, traci prawo do nagrody. Informacje o nieudanych połączeniach zostaną zaprotokołowane przez Komisje z podaniem daty, dokładnej godziny, numeru z którego wykonano połączeniu i numeru, na który podjęto próbę kontaktu ze zwycięzcą oraz informacji o rodzaju nieudanego połączenia.

5       Komisja konkursowa będzie stosowała następujące kryteria oceny i wyboru zwycięskich haseł konkursowych:

a)      Pomysłowość – w skali od 1 – 10 pkt

b)     Oryginalność – w skali od 1 do 10 pkt

c)      Merytoryczność – w skali od 1 do 10 pkt.

Gdzie 1 punkt oznacza, że hasło jest niepomysłowe, nieoryginalne lub niemerytoryczne, a 10 punktów oznacza, że hasło jest bardzo pomysłowe, bardzo oryginalne lub bardzo merytoryczne.

6       Każdy uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.. 

7       Komisja Konkursowa sporządzi protokół z podaniem wyników punktowych Konkursu, oraz z  podaniem listy nieudanych połączeń, zgodnie z §5, pkt. 4.b. Uczestnik Konkursu może na swój pisemny wniosek, zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora.

8       Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieuwzględniania zgłoszeń z hasłami, które:

a)      nie spełniają warunków wymienionych w §4, pkt 3;

b)     zawierają w swojej treści słowa niecenzuralne;

c)      już istnieją na rynku polskim;

d)     zawierają nazwę lub hasło już zastrzeżone prawami autorskimi;

e)      nie zawierają numeru telefonu, lub wykonanego zadania konkursowego;

f)      zostały wysłane przez Uczestnika, który nie dokonał zgłoszenia zgodnie z §4 pkt. 3.c.

9       Wyniki konkursu oraz listy rezerwowe zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej www.sgmarketing.com.pl po 17.07.2018 do zakończenia trwania procedury reklamacyjnej. 

10    Z chwilą przekazania nagrody, Uczestnik udzieli Organizatorowi Konkursu wyłącznego, nieograniczonego czasowo, ani terytorialnie prawa na korzystanie z przesłanych rozwiązań zadań konkursowych. Uczestnik przeniesie na Organizatora Konkursu wszelkie niezbędne prawa, w tym majątkowe prawa autorskie do zwycięskiego hasła, wraz z prawem do wyłącznego korzystania, przetwarzania i rozporządzania hasłami na wszystkich polach eksploatacji w zakresie, w którym Organizator Konkursu uzna za niezbędny do jego wykorzystywania zgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z oświadczeniem o przeniesieniu tychże praw, które Zwycięzca zobowiązuje się podpisać przed odebraniem nagrody. Brak zgody Zwycięzcy na przeniesienie praw uniemożliwi wydanie mu nagrody.

11    Przeniesienie powyższych praw nastąpi bez żadnego odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu (w ramach otrzymania Nagrody). Organizator nie jest jednak zobowiązany do stosowania hasła w działalności gospodarczej, a Zwycięzcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niewykorzystania hasła przez Organizatora.

 

§6 Weryfikacja prawa do nagrody, przekazanie nagród

1.      Każdy laureat nagrody zostanie powiadomiony o wygranej, najpóźniej w terminie 3 dni od posiedzenia komisji konkursowej na numer telefonu, z którego nadeszło zgłoszenie. Organizator poprosi o przesłanie: a) imię i nazwisko, b) dokładny adres zameldowania (jeżeli uczestnik posiada), c) dokładny adres zamieszkania (do wysyłki nagrody), d) wiek, e) własnoręcznie podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych f) oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i zaakceptowaniu zasad w nim zawartych. Laureat powinien przesłać wymagane dokumenty w nieprzekraczalnym terminie do 4 dni od powiadomienia o wygranej w formie skanu dokumentów lub ich czytelnego i wyraźnego zdjęcia na adres mail konkurs@sgmarketing.com.pl

2.      W przypadku niedoręczenia przez laureata organizatorowi wymaganych danych i oświadczeń, o których mowa w pkt. 6.1 regulaminu nagrody w terminie wskazanym niewydana nagroda przechodzi na kolejna osobę z listy rezerwowej. Nagrody w postaci hulajnóg, jeździków, głośników zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie 7 dni od daty otrzymania od laureata  wymaganych danych osobowych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2019 r. Natomiast vouchery do wykorzystania w aplikacji Uber Eats zostaną ustawione w aplikacji w terminie 7 dni od daty otrzymania od laureata  wymaganych danych osobowych i oświadczeń zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, nie później jednak niż do dnia 31.08.2019 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, pod którym będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej.

3.      Warunkiem odebrania nagrody jest wypełnienie potwierdzenia odbioru. Odbiór nagrody laureat pokwituje swoim własnoręcznym podpisem.

4.      W przypadku utraty prawa do nagrody przez zwycięzcę, nagroda przechodzi na kolejną osobę na liście rezerwowej. Kolejność zgłoszeń na liście rezerwowej jest uzależniona od ilości zdobytych punktów.

5.      Procedura nabycia prawa do nagrody i odbioru nagrody przez osoby z list rezerwowych, które nabyły prawo do nagrody w wyniku jego utraty przez wybranych wcześniej zwycięzców, przebiega zgodnie z procedurą dla zwycięzców od momentu nabycia praw do nagrody przez osobę z listy rezerwowej.


§ 7. Prawa i obowiązki Uczestników

1.      Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.

2.      Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.

3.      Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.

4.      Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

§ 8. Postanowienia Końcowe

1.      Uczestnik Konkursu, z chwilą wysłania smsa o treści „ULUBIONE DANIE W UBER EATS TO ” na numer 71480, wyraża wolę przystąpienia do konkursu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, co będzie stanowić postawę do przetwarzania jego  danych osobowych: numeru telefonu, (w celu poinformowania o ewentualnej wygranej) oraz adresu e-mail, danych adresowych wraz z imieniem i nazwiskiem (w celu dostarczenia nagród i rozliczenia księgowo – podatkowego) zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

2.      Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu organizacji niniejszego konkursu i jego rozliczenia, w tym rozliczenia księgowo – podatkowego.

3.      Numery telefonów i hasła uczestników, którzy nie wygrają nagród w niniejszym konkursie, ulegną zniszczeniu do dnia 31.08.2019

4.      Dane uczestników, którzy zdobędą nagrody w niniejszym konkursie będą przechowywane przez okres 5 lat od daty zakończenia konkursu.

5.      Uczestnik, którego dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu może żądać zaprzestania przetwarzanie danych poprzez wysłanie maila na adres e-mail: konkurs@sgmarketing.com.pl, przy czym takie żądanie skutkować będzie brakiem możliwości do dalszego udziału w konkursie Uczestnika.

6.      Uczestnik, którego dane będą przetwarzane w czasie trwania konkursu może zmodyfikować dane poprzez wysłanie maila na adres e-mail: konkurs@sgmarketing.com.pl.

7.       Nagrody rzeczowe przewidziane w niniejszym Konkursie nie podlegają wymianie przez Organizatora na ekwiwalent pieniężny, ani na inne nagrody.

8.      Wszelkie reklamacje należy przesyłać w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora Konkursu w terminie do dnia 30.09.2019

a)      reklamacja musi zawierać imię, nazwisko, adres wraz z numerem telefon Uczestnika Konkursu oraz opisaną przyczynę reklamacji z uzasadnieniem;

b)     reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od wpłynięcia reklamacji;

c)      Uczestnicy zostaną poinformowani o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 2 dni od daty jej rozpatrzenia,

9.      Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne dla wszystkich uczestników konkursu. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonej reklamacji, osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

10.   W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

11.   Regulamin Konkursu dostępny będzie na głównej stronie www.sgmarketing.com.pl

12.   Zgłoszenie do Konkursu nie będzie rozpatrywane, w przypadku braku potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu oraz braku jego akceptacji.

13.   Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.